Vitajte

Profesionálny koučing je sprevádzanie ľudí na ich životnej ceste, pri dosahovaní rozličných cieľov, hľadaní zmeny, pri životných rozhodnutiach, krízach, šanciach a podobne. Vychádza z toho, že každý človek je najväčším expertom na svoj život a má k dispozícii všetky zdroje potrebné k tomu, aby uskutočnil zmeny, pre ktoré sa vo svojom živote rozhodne.

V súčasnosti je koučing jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí, má viacero prúdov a zaoberá sa rozličnými sférami života (riešenie záťažových situácií, voľba / zmena povolania, vzťahové záležitosti, pracovné zmeny, vzťahy, partnerské vzťahy a pod.)

Názov

Tu môžete napísať viac o tejto sekcii.

01

Čo nie je koučing?

Koučing nie je poradenstvo, psychologické ani iné. V procese koučovania sa neradí, ani sa nehľadajú a nerozoberajú možné príčiny ťažkostí v minulosti. Celý proces sa viac sústreďuje na hľadanie riešení, ktoré sú primerané na danú situáciu tu a teraz.

Pozornosť je zameraná na prítomnosť a želanú budúcnosť, minulosť slúži najmä ako zdroj inšpirácie a skúseností. Človek si môže uvedomiť, že v každej životnej situácii má možnosť voľby a rozšíriť tak priestor osobnej slobody a zodpovednosti. 

02

Ako sa možno na koučovacie stretnutie pripraviť?

Je potrebné si vyhradiť nerušený čas v trvaní minimálne 45 minút a premyslieť si tému, alebo ciele, ktoré chcete s koučom prebrať. Niektoré veci je možné úspešne vyriešiť už v rámci jedného sedenia, iné môžu vyžadovať viacero stretnutí.e stretnutie pripraviť?

03

História koučingu

Koučing má svoje korene v 70tych rokoch minulého storočia v športe, kedy si pán Timothy Gallwey uvedomil, že pre úspech v športe je najprv potrebné zápasy vybojovať sám v sebe – v svojej hlave, svojom srdci...

Začal o tom písať knihy a neskôr sa k nemu pridal pán John Whitmore a spolu založili školu INNER WINNER – Vnútorný víťaz. Ich myšlienky sa zo športu postupne preniesli do iných oblastí, najprv najmä do podnikania a neskôr aj inde.